Alle berichten van Hans Evers

Boswandeeling o.l.v. Geerling Kruidhof

Nieuwsflits

Op vrijdagavond 19 juni hebben 16 Boschoorders o.l.v. de nu gepensioneerde boswachter Geerling Kruidhof een prachtige wandeltocht door de Emmerdennen gemaakt. Bij het bosmeertje van Haantjebak werd koffie gedronken. Ter illustratie staan hieronder drie foto’s van deze wandeling

Ben Nales

Werkzaamheden aan het spoor

Onlangs heeft iedereen die meedoet met de sociale buurtapp “Boschoord(t)jes” een link ontvangen waarmee op YouTube ter illustratie te zien is hoe met groot materieel werkzaamheden op een spoorlijn worden uitgevoerd, zeer indrukwekkend. Het geeft een goed beeld hoe dit vorige week op het spoor bij het station in Emmen is gegaan. Deze link staat nu ook tijdelijk onderaan dit bericht zodat ook anderen dit filmpje kunnen zien.

Met vriendelijke groeten

Hans Evers (beheerder website)

Bericht van Staatsbosbeheer

Nieuwsflits

Beste buurtbewoners,

Onderstaande mail hebben we ontvangen van Staatsbosbeheer.

Het is enige tijd stil geweest omtrent de beukenlaan langs het Matenpad. Sinds de vorige informatie van 10 oktober jl. zijn we druk in overleg geweest met verschillende partijen. Het zal u niet zijn ontgaan dat er een publieke actie is gestart om de kap van de beukenlaan te voorkomen (Red de beukenlaan Emmen). Deze partij heeft na het onderzoek van Staatsbosbeheer, om de conditie van de bomen vast te stellen, een tegen onderzoek laten uitvoeren. In grote lijnen kwamen beide onderzoeken tot dezelfde resultaten; echter niet tot dezelfde conclusie.
Vervolgens is er in opdracht van Staatsbosbeheer een extra onderzoek uitgevoerd, een zgn. picus meting. Hierbij wordt d.m.v. geluidsgolven in de boom metingen gedaan in hoeverre de boom van binnen is aangetast. Hieruit bleek nogmaals dat de laan sterk achteruit gaat in conditie. Dit laatste onderzoek is gedeeld en besproken met de gemeente en de actiegroep. Begin dit jaar hebben alle partijen met elkaar gesproken over de voorgenomen ingrepen. Eén ervan was om de laan te vervangen door lindebomen. Dit was en is niet bespreekbaar voor de actiegroep, die vast blijft houden aan de beukenbomen zo lang mogelijk. Gezien de tijd is het ons helaas niet gelukt om enige maatregelen te nemen voor 15 maart 2020. Hierna start het broedseizoen en mogen wij niet meer snoeien en kappen.
Om de veiligheid te waarborgen zijn wij genoodzaakt om na de zomer (sept-okt) een snoeibeurt uit te laten voeren in de laan waarbij enkele bomen zullen worden verwijderd. Dit, aangezien uit beide onafhankelijke rapporten naar voren kwam dat deze een zeer korte levensverwachting hebben, en om die reden gekapt dienen te worden. Omdat aanvulling met jonge bomen in de bestaande laan geen toekomst heeft, zullen we genoegen moeten nemen met enkele open plekken in de laan. De komende jaren zullen we dus doorgaan met de bomen die er nog staan en welke we jaarlijks zullen inspecteren, en zo nodig zullen snoeien.

In het verleden was u gewend om contact te hebben met mijn oud collega Geerling Kruidhof. Maar deze is op 1 april jl. met pensioen gegaan. De opvolging van publieke boswachters taken ligt nu bij mijn nieuwe collega Wenda Kloen. Zij zal u de komende tijd, indien nodig, informeren over mogelijk nieuwe ontwikkelingen omtrent deze laan.

Met vriendelijke groet,
Hans Tjoonk
Boswachter Beheer

M.v.g. het bestuur

BESTUURSAMENSTELLING AANGEPAST EN AKTIVITEITENPROGRAMMA 2020

De bestuurssamenstelling is geactualiseerd. U kunt dit terugvinden op de homepage onder de rubriek bestuur. U kunt hier ook lezen welk deelgebied elk bestuurslid onder zijn/haar hoede heeft. Als u vragen heeft of iets anders wat van belang is dan kunt u met dit bestuurlid contact opnemen.

Ook het activiteitenprogramma 2020 is klaar en staat eveneens op de homepage onder de rubriek activiteiten.

Het bestuur

Bericht van het kinderbestuur

Nieuwsflits (aangepast)

Wij als kinderbestuur hebben door omstandigheden niet veel kunnen doen maar zijn druk bezig om de planning voor eind 2020 klaar te maken. Door het coronavirus kunnen we nu niks doen dus zijn wij van plan om in oktober weer een activiteit te organiseren. Het wordt een vossenjacht op zaterdag 17 oktober van 17.00 tot 18.30 uur. Ook gaan wij nog in december van dit jaar een passende activiteit organiseren.

Voor de vossenjacht kunnen jullie je aanmelden bij www.kinderbestuur@outlook.com maar houdt ook de website van de buurtvereniging in de gaten want daar wordt ook tijdig de nodige informatie gegeven www.bvboschoord.nl

Tenslotte nog een mededeling want Senn is gestopt met het kinderbestuur. Gelukkig gaan we met ons drieën nog wel door (Tsedey, Max en Daan).

Met vriendelijke groeten
Het kinderbestuur

BuurtWhatsApp “Boschoord(t)jes”

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

En nu met bijlage…

Vorig jaar is er een nieuwe (meer sociale) BuurtWhatsApp “Boschoord(t)jes” in onze buurt geïntroduceerd.

Deze nieuwe app moet de bestaande buurtapp “Boschoordalert” min of meer ontlasten van onnodige berichten die niets met veiligheid,waarschuwingen en dergelijke te maken hebben.
De informatie daarover is echter alleen naar de deelnemers van Boschoordalert gestuurd.

Naar nu blijkt dachten veel deelnemers daarvan dat ze automatisch aan de nieuwe app zouden worden toegevoegd. Dat is niet het geval, men moet zich apart aanmelden.
Vandaar dit extra bericht en tevens voor diegenen die het bericht niet via Boschoordalert hebben ontvangen en daardoor nog niet op de hoogte waren.

Men kan zich aanmelden bij dezelfde beheerder als Boschoordalert,
Eit Eefting eit@datux.nl en 0651173293.

De buurtvereniging kan ook gebruik maken van deze app door herinneringen of wijzigingen van activiteiten bekend te maken.

Nadere informatie vindt u in de bijlage.

Vriendelijke groet,
Bestuur buurtvereniging Boschoord

Bijlage : BuurtWhatsApp Boschoord(t)jes

Gluren bij de buren

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

Zondag 9 februari 2020 worden huiskamers door de hele gemeente Emmen omgetoverd tot tijdelijke podia voor lokaal talent. Het Perzisch tapijt wordt tot podium gebombardeerd en de hoekbank tot tribune. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er optredens van rapformaties tot theatermakers en van cabaretiers tot 30-koppige koren. Kortom, voor elk wat wils. Kijk voor het actuele nieuws op de website van gluren bij de buren: https://glurenbijdeburen.nl/emmen

In Boschoord doet het inloophuis, Boslaan 135, mee!!
Met een optreden van het gelegenheidsensemble Moeder Aarde voortgekomen uit de musical “Hutspot”.
Zeven enthousiaste zangers en zangeressen en een swingend combo. Piano/keyboard, percussie, basgitaar en klarinet.
Ze brengen Nederlandstalige liedjes uit de musical.
We zijn vanaf 12.15 uur geopend en na het laatste optreden sluiten we de deuren.
Optredens om: 12.45, 14.15 en 15.45 uur. Voor bezoekers, buren en andere belangstellenden!! Entree is gratis en een vrije gift is mogelijk.

Ook Burgemeester Tijmesstraat 24 in Boschoord doet mee (Jan Hidding en Margot Willems) onder de naam AREA met interactief smartlaptheater. Een vrolijke vrouwengroep stapt in de wereld van de smartlap en maakt er samen een theatraal schouwspel van. Dit wil je, ook als buren, niet missen.
Optredens om 13.30, 15.00 en 16.30 uur.

M.v.g. Het bestuur.

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Boschoord / Nieuwjaarsborrel

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

In naam van het bestuur van Boschoord wens ik jullie een veilig, gelukkig, gezond en voorspoedig 2020 toe. We hopen dat het voor iedereen een bijzonder jaar mag worden.

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Boschoord op donderdag 23 januari 2020 (20:00 uur). Ook deze keer zullen we de ALV houden in café Groothuis, wederom in de grote zaal.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 17-01-2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2019
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststellen kascommissie 2020
  4. Begroting 2020
 6. Bestuursverkiezing
 7. Commissie 85-jarig bestaan Boschoord
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

 • Voorzitter: Henk Schutte
 • Secretaris: Margriet Hassing
 • Penningmeester: Ben Nales
 • Bestuurslid: Domenico Meloni (aftredend en niet herkiesbaar)
 • Bestuurslid: Frans van Nistelrooij
 • Bestuurslid: Anton Willemsma
 • Bestuurslid: Monique Kracht 

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek een nieuw lid, omdat Domenico aftreedt als bestuurslid en niet herkiesbaar is. \

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan bij ondergetekende of via boschoordinfo@gmail.com. I.v.m. de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur sterk uit naar in ieder geval een kandidaat uit de Dennenlaan/Hunenbaan

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken op het nieuwe jaar en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed voor bier, fris of wijn. Overige dranken of dranken die duurder zijn, zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2020 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,

Henk Schutte

Foto’s Sinterklaasfeest

Nieuwsflits

De foto’s van de Sinterklaasviering van 23 november zijn weer in de lucht. Sommige foto’s zijn verwijderd omdat ze onduidelijk waren. I.p.v. drie foto’s zijn er nu twee foto’s naast elkaar gezet en zijn ze beter zichtbaar.

Je kunt een foto ook opslaan door deze te selecteren. Met de rechter muisknop aanklikken en dan opslaan op je tablet, laptop of computer.

Veel kijkplezier!