Uitnodiging jaarvergadering buurtvereniging

Beste buurtgenoten,

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van buurtvereniging Boschoord op donderdag 15 februari 2024 (20:00 uur). Deze vergadering zal worden gehouden in café Groothuis.

De agenda ziet er als volgt uit:
1.       Opening
2.       Ingekomen stukken / mededelingen
3.       Notulen jaarvergadering 2023
4.       Jaarverslag 2023
5.       Financiën
– Financieel jaarverslag 2023
– Verslag van de kascommissie
– Vaststellen kascommissie 2024
– Begroting 2024
6.       Bestuursverkiezing
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:
*         Voorzitter: Erwin Harder
        Secretaris:  Stefan Wijnands
*         Penningmeester: Kelly Venema
*         Bestuurslid: Wanda Evers (aftredend en niet herkiesbaar)
       Bestuurslid: Peter-Jan Popping
*         Bestuurslid: Manon Rolink
*         Bestuurslid: Geert Schutrups (EOP)

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek naar een bestuurslid. U kunt zich tot 14 februari aanmelden via boschoordinfo@gmail.com. Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan.

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed aan bier, fris of wijn. Overige dranken zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2024 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,
Erwin Harder