Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Boschoord / Nieuwjaarsborrel

Nieuwsflits

Beste buurtgenoten,

In naam van het bestuur van Boschoord wens ik jullie een veilig, gelukkig, gezond en voorspoedig 2020 toe. We hopen dat het voor iedereen een bijzonder jaar mag worden.

Namens het bestuur wil ik jullie langs deze weg uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Boschoord op donderdag 23 januari 2020 (20:00 uur). Ook deze keer zullen we de ALV houden in café Groothuis, wederom in de grote zaal.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering 17-01-2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2019
  2. Verslag van de kascommissie
  3. Vaststellen kascommissie 2020
  4. Begroting 2020
 6. Bestuursverkiezing
 7. Commissie 85-jarig bestaan Boschoord
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Het bestuur ziet er op dit moment als volgt uit:

 • Voorzitter: Henk Schutte
 • Secretaris: Margriet Hassing
 • Penningmeester: Ben Nales
 • Bestuurslid: Domenico Meloni (aftredend en niet herkiesbaar)
 • Bestuurslid: Frans van Nistelrooij
 • Bestuurslid: Anton Willemsma
 • Bestuurslid: Monique Kracht 

Voor de bestuursverkiezing zijn we op zoek een nieuw lid, omdat Domenico aftreedt als bestuurslid en niet herkiesbaar is. \

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor de buurt, mee te helpen met het organiseren van activiteiten en uiteraard ook voor de gezelligheid, meld je dan aan bij ondergetekende of via boschoordinfo@gmail.com. I.v.m. de samenstelling van het bestuur gaat onze voorkeur sterk uit naar in ieder geval een kandidaat uit de Dennenlaan/Hunenbaan

Aansluitend aan de ALV willen we graag met jullie een borrel drinken op het nieuwe jaar en kunnen we nog gezellig bijpraten. Vanuit de vereniging krijgt ieder lid twee consumptiemunten, die kunnen worden besteed voor bier, fris of wijn. Overige dranken of dranken die duurder zijn, zijn voor eigen rekening.

P.S. Voorafgaand aan de ALV liggen het jaarverslag, de notulen van de vorige ALV , het financieel verslag en de begroting voor 2020 ter inzage in de grote zaal.

Namens het bestuur,

Henk Schutte